Algemene voorwaarden
Ondernemingsgegevens

PHONEFIXERS

Oude Kerkstraat 5

9850

e-mail: [email protected]

Tel : 0484 64 93 08

BTW-nummer : BE0746.456.867

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1              In deze voorwaarden van Phonefixers, met maatschappelijke zetel Vandewoestijnelaan 14, 8790 Waregem wordt deze verder aangeduid als Phonefixers en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2              De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen , online bestellingen, facturen en andere overeenkomsten van Phonefixers. Algemene bestel- of aankoopvoorwaarden van klanten worden niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen.

1.3              Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4              Elke klant die bij Phonefixers op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5          Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk”.  Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de Phonefixers te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

1.6          De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij meerderjarig is. De Phonefixers houdt zich het recht voor de koop te annuleren indien zou blijken dat de koper minderjarig is. In dat geval wordt een schadenota opgemaakt, gelijk aan de gemaakte kosten door de Phonefixers. 

Artikel 2 : Offertes

2.1              Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt

2.2              Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte. 

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1              Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed / uit te voeren herstelling.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2          Phonefixers verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

3.3          Phonefixers behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de Phonefixers onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

3.4          Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. 

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content – Productomschrijving

4.1              Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2              Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3              Alle door Phonerixers ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van Phonefixers en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

4.4              Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is Phonefixers gerechtigd op een schadevergoeding  van 1000€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt. 

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1              Alle prijzen op de websites van Phonefixers zijn inclusief BTW voor eindegebruikers en exclusief BTW voor resellers. Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen. Heffingen zoals recupel, bebat, reprobel of auvibel zijn wel steeds inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2              Prijzen in offertes zijn een maand geldig en worden niet gewijzigd tenzij wettelijke veranderingen daartoe leiden (zoals bv BTW verhoging of verandering in de wettelijke heffingen zoals bebat, recupel, reprobel en auvibel)

5.3              Een overeenkomst kan opgezegd worden indien na 90 dagen blijkt dat de prijzen gewijzigd zijn.

5.4              Prijzen zijn onderhevig aan de schommelingen op de financiële markten , ihb de EUR/USD kunnen invloed hebben op de prijsbepaling.

5.5              De prijzen van de goederen die Phonefixers uitlevert aan haar klanten worden bepaald op het moment van leveren van de goederen en kan dus ten gevolge van hogervermelde punten hoger of lager zijn dan bij de bestelling of offerte.

5.6              Er worden 6.95 € excl BTW verzendkosten gerekend voor orders onder de 100 € excl. BTW. Vanaf 100 € excl. BTW bestelwaarde worden geen verzendkosten aangerekend.

5.7              Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.8              Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Verzending

6.1              Tenzij anders overeengekomen bepaalt Phonefixers op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen in artikel 5.6.

6.2              De klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Phonefixers. 

Artikel 7: Betalingen

7.1              Alle betalingen dienen contant te gebeuren tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

7.2              Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen , in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

7.3              Indien de factuur door de klant niet op de vervaldag is betaald, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest tbv 12% op jaarbasis verschuldigd op het openstaande bedrag.

7.4              Bij niet tijdige betaling is tevens een schadevergoeding opeisbaar tbv van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 € per factuur, onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

7.5              Bij niet betaling heeft Phonefixers het recht elke overeenkomst met de klant en leveringen aan de klant op te schorten zonder enige verwittigen, zonder dat de klant daardoor enige schadevergoeding kan opeisen of recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

7.6              Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

7.7          In geval Phonefixers gehouden zou zijn enige som aan de klant (terug) te betalen, gelden voor Phonefixers dezelfde vergoedingen zoals voorzien in artikelen 8.3 en 8.4.

Artikel 8: Klachten

8.1           Klachten betreffende de levering van de diensten moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de betrokken dienst, klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen tevens binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Phonefixers haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

8.2           Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

8.3           Indien een klacht door Phonefixers als gegrond wordt aangenomen dan heeft Phonefixers het recht volgende keuze te maken:

8.3.1      De factuur te herzien en de factuur aan te passen

8.3.2      Een evenwaardig alternatief te leveren.

8.3.3      De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

8.4           In geval van een klacht dient de klant aan Phonefixers de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

8.5           Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Phonefixers aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Phonefixers. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Phonefixers verzonden te worden in originele verpakking en in de staat waarin Phonefixers de goederen naar de klant heeft verzonden.

8.6           Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden.

Artikel 9: Garantiebepalingen

9.1           Phonefixers kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

9.2           Op alle reparaties wordt een garantie van minimaal 1 jaar verleend, tenzij anders vermeld. Op veel herstellingen wordt 1 jaar garantie verleend.

9.3          Door de klant aan Phonefixers aangetoonde en aan Phonefixers verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Phonefixers zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is teruggenomen ter creditering.

9.4           Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

9.5           De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld RMA formulier.

9.6           Goederen in garantie worden niet gecrediteerd , tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

9.7           In volgende gevallen vervalt de garantie:

9.7.1      Het product is verwaarloosd.

9.7.2      Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.

9.7.3      Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.

9.7.4      Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik , foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.

9.7.5      Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.

9.7.6      Bij gebruik van ongeschikte accessoires.

9.7.7      Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.

9.7.8      Softwareproblemen vallen nooit onder garantie.

9.7.9      Bij verwijdering van garantielabels

9.7.10    Bij verwijdering van de serienummers

Artikel 10:   Beperking van de aansprakelijkheid

10.1           Phonefixer, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

10.2           Phonefixers in ieder geval nooit aansprakelijk :

10.2.1      Wegens niet of laattijdige levering.

10.2.2      Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..

10.2.3      In geval van overmacht.

10.2.4      Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.

10.2.5      Voor bedrijfsschade of daaruit voortvloeiende schade.

10.2.6      Voor schade veroorzaakt door software.

10.2.7      Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

10.3           De klant zal Phonefixers vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Phonefixers.

10.4           De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Phonefixers.

Artikel 11: Overmacht

11.1           Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Phonefixers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Phonefixers niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Phonefixers als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

11.2           Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Phonefixers alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Phonefixersredelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

11.3           Phonefixers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Phonefixers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Phonefixers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Phonefixers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

11.4           Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 

Artikel 12 : Bescherming van de privacy

12.1        Phonefixers behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

12.2        De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de Phonefixers. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de Phonefixers. 

logoSiteWit
Phonefixers Deinze is een reparatiebedrijf dat zich specifiek richt op reparaties van smartphones, tablets en Macbooks.
Locatie
Oude Kerkstraat 5, 9850 Deinze (Poesele)
Contact
0484 64 93 08
Social media